onsdag 4 december 2013

Nu är det bråttom att påverka!

Enligt svar från miljöpartiet skall förslag på förändring av fördragstexten vara inne om mindre än en vecka.
Ändringsförslag ska vara inne senast den 10 december i Miljöutskottet och 11 december i Jordbruksutskottet.
Men det måste väl bli fler vändor? Vägrar att tro att this is it.....
Här är svaret från Vänsterpartiet, som jag fick igår:

Hej Anette,

Tack för ditt brev om frödirektivet, det är alltid välkommet med åsikter och bidrag från medborgare. 

Vad gäller "frödirektivet" är vi mycket uppmärksamma. Det är jag som bevakar ärendet och jag följer alla utskottsmöten och artiklar som skrivs i ärendet. Vänsterpartiet är liksom du väldigt skeptiska till frödirektivet som förslaget ser ut att bli nu.

Från att ha varit 12 separata direktiv ska det bli ett enda jättedirektiv, rapportören som ansvarar för ärendet säger att det ska underlätta för företagen. Vi tror att det kommer bli ännu svårare att förstå EU-lagarna. Vi är också negativa till registreringen av frön eftersom, som du säger, blir som patent på levande materia. Att registrera fröna kommer dessutom att bli dyrt och administrativt tungt vilket såklart kommer att avskräcka småföretagare, ekologiska odlare med flera. Dessutom kan det finnas en etisk problematik kring patenterandet av frön och levande material.

Jag fortsätter att bevaka ärendet men jag vill också uppmana dig att be andra att skicka liknande mail till parlamentarikerna. Som det verkar nu är de borgerliga partierna osäkra på vad de tycker om frödirektivet och det är viktigt att visa att det finns ett motstånd i Sverige mot de nya lagarna. Miljörörelsen verkar ännu inte ha uppmärksammat det nya direktivet och det skulle vi behöva ändra på.


Tack på förhand och vänliga hälsningar,
Deniz Tütüncü
Office of
MEP Mikael Gustafsson
Vänsterpartiet/Swedish Left Party
GUE/NGL Group
European Parliament
ASP 7F264
Phone: +32 (0)486 86 57 93

Mobile: +46(0)70 482 65 19


Idag fick jag också svar från Christofer Fjellner.
Tyvärr var det standardsvar 1 A, och med felaktigheter dessutom.
Här är konversationen:

From: FJELLNER Christofer
Sent: Wednesday, December 04, 2013 11:31 AM
To: 'Dagliljan.se'
Subject: RE: Om EU:s lagförslag rörande frö- och plantregistrering, plant reproductive material.

Hej Anette,
Tack för ditt brev om den pågående omarbetningen av EU:s utsädesdirektiv. Jag förstår din oro kring detta, särskilt som många medier rapporterat felaktigheter kring förslagets innehåll, bland annat att alla fröer som inte är registrerade kommer att bli olagliga, och att man skulle begå en brottslig handling om man sådde fröer som inte godkänts av EU. Det stämmer inte. Det kommer stå var och en fritt att odla vilka fröer man vill.

Syftet med den nya lagen är att förenkla reglerna och göra ett komplext regelverk lite enklare och lite mindre spretigt. Privatpersoner omfattas inte av reglerna över huvud taget. Som privatperson kommer man att kunna fortsätta att odla och plantera som vanligt, byta plantor och frön med andra och så vidare. Det finns även undantag från registrering för företag med färre än tio anställda och mindre än 2 miljoner euro (18Mkr) i årsomsättning. För gamla traditionella sorter kommer man även i fortsättningen att fastställa mindre stränga krav i syfte att främja deras bevarande i jordbruksföretag och hos hobbyodlare.

Det är viktigt att värna om de grundläggande motiven för omarbetningen av regelverken, som handlar om att förenkla reglerna för säker och hållbar livsmedelproduktion samt stärka förutsättningarna för handel på den inre marknaden. Det är samtidigt viktigt att reglerna inte skapar hinder för mångfald. Jag tittar därför på hur man kan införa ytterligare lättnader för sorter som endast säljs i små förpackningar till icke professionella aktörer.

Vänliga hälsningar,
Christofer Fjellner (M)
Europaparlamentariker


Mitt svar:

Hej Christopher, eller vem som svarar.

Jag undrar om ni läste mitt brev?
Svaret vänder sig till privatperson och jag frågade som odlare med eget företag.

Jag är fullt medveten om att egen odling inte blir olaglig, men tillgången till frö för odlaren kommer att bli mycket begränsad med nuvarande förslag. Likaså kommer jag inte att kunna saluföra de plantor jag redan köpt in, då ingen har, eller kommer att ha, råd att registrera dem.

Läs gärna mitt mail nedan en gång till.

Undantagen för småfirmor har redan tagits bort i de nya “draft” till fördragstexterna som publicerats från Agri och Envi.
Jag citerar “Microenterprises (employing fewer than 10 people and with a turnover of less than EUR 2 million) should not be exempted from this register as they represent a large part of the sector for plant propagation material.”
“The rapporteur does not agree either with the idea that members of a conservation organisation who produce and market seeds and plants may remain outside the scope of this regulation as this could create an unofficial network for propagation materials.”

Se länkar:

Jag vill gärna ha svar på min fråga igen.
Vad gör ni och vi nu för att undanta hela växt- och fröproduktionen ämnad för hobby/hemodlingen från detta registertvång?

MVH

Anette

Svar från miljöpartiet

Idag fick jag svar från miljöpartiet, del av den Gröna partigruppen i parlamentet.
De är som väntat mer insatta och svarar på mitt brev mer i detalj, vilket känns bra.
Att de önskar skicka tillbaka förslaget är utmärkt, likaså att de istället för fördrag (tvingande) önskar se det som ett direktiv istället (för nationell omröstning).
De bifogade även en del länkar för er som vill läsa mer.
Tack för det Eva!Hej Annette,

Tack för ditt mejl och för att du engagerar dig i en viktig fråga.

Isabella jobbar inte specifikt med detta förslag, även om hon följer utvecklingen i ärendet. De som är ansvariga för den Gröna partigruppen (där Miljöpartiet sitter) är den tyska miljöpartisten Martin Häusling i Jordbruksutskottet och finska miljöpartisten Satu Hassi i Miljöutskottet.

Vi gröna vill att det ska finnas en genetisk mångfald. Vi är emot det förslag som kommissionen lagt, eftersom det är skräddarsytt för industrin som vill ha få standardiserade fröer.

I korthet vill vi:
* Skicka tillbaks förslaget till Kommissionen så att de måste arbeta om det.
* Göra om förordningen till ett direktiv, som alltså måste implementeras genom nationell lag.
* Göra flera förändringar, t.ex: Utöka undantagen för nischmarknader. Se till så att lagen inte täcker de som inte saluför sina frön på marknaden. Införa mer flexibilitet för ekologiska odlare. Anpassa lagen till bönders behov.

Ändringsförslag ska vara inne senast den 10 december i Miljöutskottet och 11 december i Jordbruksutskottet. Det blir troligen omröstning i februari i plenum, men vi försöker skjuta fram det.

Jag bifogar texter att läsa och även ett par länkar som visar en del av Gröna Gruppens arbete med frö-lagen.
Hör gärna av dig igen om du har fler frågor!

Vänliga hälsningar
Eva Winqvist
Assistent
Office of MEP Isabella Lövin
mobile: +32 (0) 478 552497
phone: +32 (0)2 283 3520
fax: +32 (0)2 284 93 94
isabella.loevin@europarl.europa.eu
Follow the Common Fisheries Policy online

www.CFP-reformwatch.eu

tisdag 3 december 2013

Öppet brev till Europaparlamentets svenska ledamöter


Hej, svenska ledamöter i EU-parlamentet.

Just nu arbetas det, som ni vet, med en översyn av bestämmelser kring plantor och frön. Tanken är att allt plantförökningsmaterial skall registreras för att kunna säljas. Registreringen kommer att föregås av mycket arbete med sortbeskrivning, provodling mm, och därmed bli kostsam.

Jag vet inte hur pass bekanta ni är med trädgårdsvärlden, men jag vill gärna ge några exempel från min verklighet:

Jag driver en liten försäljnings- och förädlingsverksamhet med dagliljor, Hemerocallis.
Jag säljer befintliga sorter och odlar samtidigt fram nya. Min förhoppning är att en handfull av dessa skall visa sig bra nog att registrera som namnsorter.
Idag sköts registrering av dagliljor (frivillig) av amerikanska dagliljesällskapet. Det finns nu över 76 000 registrerade namnsorter. http://www.daylilydatabase.org/search.php
Mot en avgift på $20 kan jag få en ny sort registrerad i deras register och på det sättet finns dokumentation av den i “dagliljevärlden”.
Jag måste inte göra denna registrering, men den är att rekommendera. Den ger mig inte ensamrätt till plantan, vem som helst kan senare föröka och sälja den vidare. Vill jag ha ensamrätt måste jag ansöka om Plant Breeders Rights, vilket är mer kostsamt. En kostsam EUregistrering är totalt omöjlig för mig, jag gör en mycket blygsam vinst och kan inte ta ut någon lön för mitt arbete.

Så här fungerar mycket av förädlings- och försäljningsarbetet av ovanliga trädgårdsväxter idag. Entusiaster som råkar älska en sorts växt, eller flera, tar på sig en stor uppgift med att samla och odla dessa växter. Det blir möjligt genom att man säljer av det man odlar fram. Ofta är man ensam eller nästan ensam i sin nisch, har det som bisyssla eller lever på det, om än knappt.
Blir växten sen populär kanske den tas upp av de större odlarna.

Likadant fungerar det i fröbranschen. De stora företagen säljer nästan bara storsäljare, de små företagen specialiserar sig på udda sorter, gamla sorter, sorter med egenskaper som framför allt passar hobbyodlaren och den som odlar enligt KRAV.

Vad kommer lagförslaget att innebära för dessa företag och deras kunder? Om registreringen blir tvingande är det enda alternativet att stänga verksamheten.
Endast mycket stora företag kan ta på sig registreringskostnaden för sorter.
Kvar blir alltså plantstormarknader med ett mycket begränsat och likriktat sortiment, som om den utvecklingen inte var för långt gången redan idag.
Vi förlorar en hel yrkeskår av mycket kunniga växtmänniskor (eftersom de måste söka sig annan försörjning) och en majoritet av de trädgårdsväxter som finns på marknaden idag.
I det stora trädgårdslandet England är endast ca 2 000 av de beräknade 77 000 sorterna på marknaden registrerade http://www.nccpg.com/News/Plant-Heritage-Urges-Urgent-Action-over-European-C.aspx

Fröer tillgängliga för oss hobbyodlare kommer att vara anpassade för industriell odling. Låga ärtor som mognar alla på en gång istället för högväxande sorter som mognar under flera veckor på sommaren. Ett fantastiskt europeiskt sortiment av härliga grönsaker, ofta udda sorter, gamla sorter, sorter som är mer lokalt anpassade kommer att gå förlorade och kanske inte ens finnas kvar i genbankerna.

Efter omfattande protester infördes en del ändringar i lagförslaget i maj i år. Undantag skulle göras för småföretag med färre än 10 anställda, bevarandeorganisationer och liknande. Glädjen blev dock kortvarig. I de senaste kommentarerna rörande lagförslaget vill kommissionärerna för Agriculture och Environment att de föreslagna undantagen för bevarandeorganisationer och småfirmor skall slopas. Det enda undantag som finns kvar är byte mellan privatpersoner och sk “niche market material”, vad jag förstår är det att tolka som lokalt producerat och lokalt försålt.

Vad gör vi nu för att undanta hela växt- och fröproduktionen för hobby/hemodlingen från detta registertvång?
Följden blir annars att vi utarmar det genetiska materialet, förlorar kulturarv och biologisk mångfald, får en tråkigare värld och slår undan fötterna på många odlare/försäljare.

Varför har vi detta lagförslag kan man undra? Jo för att EU vill säkerställa kvalitén på det vi odlar.
Kvalitet för vem?

Jag skulle vilja be er att lyssna på ESA:s (European Seed Association) ordförande, när han förklarar hur viktig lobbyingen mot EU är för fröindustrin.
http://www.youtube.com/watch?v=BoWUAEPJA_o


Med vänlig hälsning och hopp om svar

Anette Nilsson
Husbehovsodlare, dagliljeodlare, växtälskare


söndag 1 december 2013

Läs! Sprid till vänner, media, beslutsfattare.

http://www.realseeds.co.uk/seedlaw2.html

Glad advent kanske jag skulle säga också  :)